Значення, завдання та методика аналізу беззбитковості проекту  

Значення, завдання та методика аналізу беззбитковості проекту

Точка беззбитковості – це обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам, тобто це обсяг виробництва або реалізації проектної продукції, при якому не отримується прибутків, але виробництво не несе збитків (чистий прибуток за проектом дорівнює нулю).

Аналіз беззбитковості передбачає такі допущення:

1) не враховуються зміни виробничих запасів з періоду в період (обсяг виробництва дорівнює обсягові продаж);

2) постійні операційні витрати однакові для будь-якого обсягу виробництва;

3) змінні витрати змінюються пропорційно обсягу виробництва, а отже, загальний обсяг витрат також змінюється пропорційно обсягу виробництва;

4) ціна продукту вважається постійною величиною протягом циклу проекту;

5) частка продажу продукту в обсязі виручки не змінюється;

6) незмінні витрати вважаються постійними

Якщо Р – ціна продажу одиниці продукції;

TR – виторг від реалізації продукції;

V – змінні витрати на одиницю продукції;

G – загальна кількість проданої продукції;

FC –постійні витрати;

D – амортизація;

T –ставка податку з прибутку, то

Формулу розрахунку прибутку П можна записати так:

П = (TR – VС – FC – D) х (1 – Т).

Звідси можна визначити точку беззбитковості виробництва. Якщо прирівняти чистий прибуток до нуля, то отримаємо:

П = (TR – VС – FC – D) х (1 – Т) = 0

TR – VС – FC – D = 0, тоді

TR – VС = FC + D

Так як TR = Р х G, а VС = G х V, то підставивши отримаємо:

Р х G - G х V = FC + D або (Р – V) х G = FC + D, звідки

G = (FC + D) / (Р – V)

Рівнем беззбитковості називається відношення беззбиткового рівня продаж (виробництва) до проектного. Під беззбитковим розуміється такий обсяг продаж, при якому чистий прибуток = нулю.

Проект вважається стійким, якщо в розрахунках по проекту в цілому рівень беззбитковості не перевищує 0,6 – 0,7 після освоєння проектних потужностей.

Наближеність рівня беззбитковості до 1 (100%) свідчить про недостатню стійкість проекту до коливань попиту на продукцію на даному кроці (у даний рік).

Точка беззбитковості = Постійні витрати / Маржинальний дохід на од. продукції

(в натуральних одиницях)

Точка беззбитковості = Постійні витрати / Коефіцієнт маржинального доходу

(у грошових одиницях)

Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції використовують показник запасу міцності – це величина, на яку фактичний обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації.Запас міцності = Фактичний обсяг реалізації – Точка беззбитковості

Методика розрахунку критеріїв ефективності проектів: показника чистої теперішньої вартості (NPV), внутрішньої норми рентабельності (IRR), коефіцієнта вигід та витрат (BCR), індексу прибутковості (РІ), терміну окупності проекту (По).

До показників, що розраховуються без урахування вартості капіталу відносяться:

- прибутковість продаж (СМ)

- норму прибутку на інвестиції (SRR)

- строк окупності інвестицій (РВР)

- точку беззбитковості (ВЕР)

- точку платоспроможності проекту(СВЕР).

Прибутковість продаж – характеризує ефективність поточних операцій і розраховується як відношення чистого прибутку (NP) до виручки від реалізації (SR):

СМ = NP / SR * 100%

Норма прибутку на інвестиції– характеризує ефективність інв. проекту і розраховується як відношення чистого прибутку (NP) до обсягу інвестицій ( ТІС):

SRR = NP / ТІС * 100%

Строк окупності інвестицій– визначає тривалість періоду, протягом якого проект буде здійснено і розраховується як відношення загальної суми інвестиційних витрат на здійснення проекту (ТІС) до чистого ефективного грошового потоку ( NCF). Чистий ефективний грошовий потік - це чистий прибуток і сума амортизаційних відрахувань.

РВР = ТІС / NCF

Точка беззбитковості- це мінімально критичний роівень виробництва і продаж, при якому проект залишається беззбитковим і розраховується як відношення постійних витрат проекту (FC) на одержуваний маржинальний прибуток (МР) (різниця між виручкою від реалізації і змінними виробничими витратами) :

ВЕР = FC / МР або ВЕР = FC/ (P – AVC),

де Р –ціна одиниці продукції, AVC – середні змінні витрати

Точка платоспроможності– показує рівень виробництва і продаж при якому обсяг генерованих коштів покриває суму поточних платежів і розраховується як відношення постійних витрат проекту (FC) на одержуваний маржинальний прибуток (МР) з амортизаційними відрахувннями (DC):СВЕР = FC / (МР + DC)

До показників, які розраховуються з урахуванням вартості капіталу, відносять:

- чисту теперішню (поточну) вартість інвестицій (NPV);

- індекс прибутковості інвестицій (РІ);

- дисконтований строк окупності інвестицій (DPBP);

- внутрішню норму рентабельності інвестицій (IRR).

Чиста поточна вартість інвестицій– це сума чистих грошових потоків по всіх інтервалах планування протягом періоду дослідження і дорівнює різниці між майбутньою вартістю потоку очікуваних вигід і поточною вартістю нинішніх і наступних витрат проекту протягом усього його циклу:

n+1 i

NPV = ∑ NCFi / ( 1 + RD) ; NCFi = Вигоди проекту – Витрати проекту

i=0

де NCFi – чистий ефективний грошовий потік на і-тому інтервалі планування;

RD – ставка дисконтування (індекс);

n – інтервали планування в дослідженнях проекту

Індекс прибутковості інвестицій -визначає відносну ефективність інвестицій:

РІ = 1 + ( NPV / ТІС),де

NPV – чиста поточна вартість інвестицій

ТІС – повні витрати за інвестиційним проектом.

Дисконтований строк окупності інвестицій- момент, коли поточна вартість доходів, одержаних в результаті реалізації проекту дорівнюватиме обсягу інвестиційних витрат:

DРВР i

∑ NCFi / ( 1 + RD) = 0, де

і=0

DРВР - дисконтований строк окупності інвестицій

NCFi - читсий ефективний грошовий потік на і-тому інтервалі планування

RD – ставка дисконтування (коефіцієнт).

Внутрішня норма рентабельності прибутковості інвестицій– показує таку величину ставки дисконтування, при якій чиста поточна вартість інвестиційного проекту = 0. Вона дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні:

n+1 i

NPV = ∑ NCFi / ( 1 + IRR ) = 0; IRR = A+ a(B-A)

i=0 (a-b) , де

А – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;

В – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;

а – величина позитивної NPV, при величині ставки дисконту А;

б – величина негативної NPV, при величині ставки дисконту В.


8860615906118547.html
8860676468440944.html

8860615906118547.html
8860676468440944.html
    PR.RU™